طراحی سایت
دوشنبه 16 تير 1399.

ایرانول 16000 با استفــاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از

ایرانول 16000 با استفــاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجــام فــرآیند تصفیه با هیـدروژن  (Hydro finishing) و مواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

سطوح کارایی :

• API                SL/CF

 • ACEA             A3-02 , B3-98

 • MB                229.1

 • VW               500 /501/505

 • ISIRI             9186


مشخصات

درجه SAE

*5W-40 10W-40

روش آزمون ASTM

گرانروی کینماتیک در100ºC،cSt

14/5 15

D-445

شاخص گرانروی (VI)

170 150

  D-2270  

  نقطه اشتعال  ، ºC     

210 210

D-92    

نقطه ریزش  ، ºC    

42 - 33 -

D-97    

عدد قلیایی کل (TBN)،mgKOH/g

8 8

D-2896

دانسیته در15ºC، Kg/m3

850 875

D-1298

  گرانروی در سرما ، cP

در30ºC-

≤ 6600

در25ºC-

7000

D-5293

* با پایه تمام سینتتیکنمایندگی