طراحی سایت
دوشنبه 16 تير 1399.

ایرانول 30،000 با استفاده از روغن پایه تمام سنتتیک

یرانول 30،000 با استفاده از روغن پایه تمام سنتتیک گزینش  شده و مواد افزودنی ویژه تولید گردیده است.

سطوح کارایی  :

 • MB                 229.3

 • API                SL/SJ/CF

 • ACEA            A3-98, B3-98,B4-98

  • BMW            Long life

 • VW              502/505

 • Porsche        “GL”

نمایندگی