طراحی سایت
دوشنبه 16 تير 1399.

مواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و

ایرانول صبا با استفاده از روغن پایه پارافینیک و انجام فرآیند تصفیه با هیدروژن (Hydrofinishing) ومواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

سطح کارایی:           

• API           SG/CD

• ISIRI         1342, 3785

نمایندگی